Thầy Niệm – Kế hoạch “Vườn hoa lớp em” gồm 4 giai đoạn: từ tháng 3 đến tháng 6. Kết quả: giải 1 – lớp 1/2; giải 2 – lớp 3/1; giải 3 – lớp 1/1; giải khuyến khích – lớp 2/1 và 5/2

1.8.1

3.1 HINH

4f8c9321f2493c176558

8e4a7de71c8fd2d18b9e (1)

6725b2c915a1dbff82b0 (1)

6725b2c915a1dbff82b0

c6ad63fc0294ccca9585

cb08afb5cedd008359cc

ccaf4f0a93625d3c0473 (1)

ccaf4f0a93625d3c0473 (2)

de53c213a37b6d25346a

z3574680315820_6e36d61aaa02f0b7fd9fdffe59c25aec

z3574681040443_664ce5711262dbfd554560ea2a5179f1